Về chúng tôi

giới thiệu công ty điện lực


CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Công ty Điện lực Lâm Đồng được thành lập ngày 07 tháng 8 năm 1976, với tên gọi là Sở Quản lý và Phân phối điện Lâm Đồng, qua 05 lần đổi tên cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mô hình hoạt động của Ngành Điện Việt Nam như sau:
* Trước năm 1975: Trung tâm Điện lực Đà Lạt và Trung tâm Điện lực Bảo Lộc.
* Năm 1976 - 1980: Sở Quản lý và Phân phối Điện Lâm Đồng
* Năm 1980 - 1996: Sở Điện lực Lâm Đồng
* Năm 1996 - 2010: Điện lực Lâm Đồng.
* Ngày 14.4.2010: đổi tên Điện lực Lâm Đồng thành Công ty Điện lực Lâm Đồng theo Quyết định số 235/QĐ- EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
1. Về tổ chức
- Tổ chức Đảng: Đảng bộ có 308 đảng viên, 26 chi bộ trực thuộc.
- Ban Giám đốc: gồm 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
- Chuyên môn: gồm 26 đơn vị trực thuộc; tổng số 993 CBCNV.
2. Về đoàn thể
- Công đoàn: 993 đoàn viên.
- Đoàn Thanh niên CSHCM: 297 đoàn viên.
 

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

1.535 triệu kWh

(Tính đến 05/05/2020)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

435.149 Khách hàng

(Tính đến 05/05/2021)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển

Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV. Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp.

Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp

Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối; các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo