Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (0263) 2210 212

Fax: (0263) 3826 672

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống