TRA CỨU TIỀN ĐIỆN
Chương trình tra cứu nợ tiền điện chỉ tra cứu cho khách hàng sử dụng điện trên 21 Tỉnh/ Thành phía Nam (trừ Thành phố Hồ Chí Minh)
Tỉnh Thành
Mã Khách Hàng
Từ tháng  Năm
Đến tháng  Năm
 
Hướng dẫn:
- Mã số khách hàng (MSKH) là dãy ký tự được đánh dấu ở hình bên dưới. Mã khách hàng gồm 13 kí tự và bắt đầu là PB0.
- Hệ thống chỉ thực thi đối với các khách hàng sử dụng điện tại các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam.