Thông báo mời thầu
Tên bên mời thầu:Công ty Điện lực Lâm Đồng.
Chi tiết...
THÔNG BÁO MỜI THẦU (Mua sắm 02 xe tải nhẹ)
-         Tên bên mời thầu: Công ty Điện Lực Lâm Đồng.
Chi tiết...
THÔNG BÁO MỜI THẦU (Mua sắm đà composite, dây sắt mạ kẽm, cosse ép đồng 4&25mm2,…)
-         Tên bên mời thầu: Công ty Điện Lực Lâm Đồng.
Chi tiết...
THÔNG BÁO MỜI THẦU (Cung cấp trụ điện BTLT các loại và đà cản)
-         Tên bên mời thầu: Công ty Điện Lực Lâm Đồng.
Chi tiết...
Thông báo mời thầu
Tên bên mời thầu:Công ty Điện lực Lâm Đồng.
Chi tiết...
Thông báo mời thầu
- Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Lâm Đồng. - Tên gói thầu: + Gói 02: Cung cấp dây điện từ các loại cho công trình sửa chữa lớn máy biến thế năm 2013 của Công ty Điện lực Lâm Đồng
Chi tiết...
THÔNG BÁO MỜI THẦU
- Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Lâm Đồng. - Tên gói thầu: Cung cấp máy biến áp các loại. -Tên dự án: Máy biến áp (2 máy 560KVA;6máy 400KVA;6 máy 250KVA;6 máy 160KVA;10 máy 50KVA;5 máy 37,5KVA).
Chi tiết...
THÔNG BÁO MỜI THẦU
- Tên bên mời thầu: Công ty Điện Lực Lâm Đồng. - Tên gói thầu: Cung cấp MCCB các loại. - Tên dự án: Dự phòng phòng chống lụt bão năm 2011.
Chi tiết...
HỒ SƠ MỜI THẦU
Nhằm mua sắm phương tiện vận chuyển phục vụ công tác sản xuất kinh doanh, Công ty Điện Lực Lâm Đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu sau:
Chi tiết...
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Để cung cấp máy biến áp , Điện Lực Lâm Đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu sau:
Chi tiết...
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Để cung cấp vật  tư thiết bị cho công trình sửa chữa hệ thống đo đếm năm 2011, Điện Lực Lâm Đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu sau :
Chi tiết...
Thông báo mời thầu mua sắm vật tư.
Được sự ủy quyền của Công ty Điện Lực 2, Điện Lực Lâm Đồng kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham dự đấu thầu gói thầu G01.XL thuộc kế hoạch XDCB năm 2008.
Chi tiết...
Thông báo mời thầu
Được sự ủy quyền của Công Ty Điện Lực 2, Điện Lực Lâm Đồng kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham dự đấu thầu gói thầu G01.XL thuộc kế hoạch XDCB năm 2008.
Chi tiết...
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Ban QLDA Điện lực Miền Nam – Công ty Điện lực 2 có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu thi công xây dựng theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và KHCB của EVN, cho công trình: Dự án thành phần Cấp điện các thôn, buôn chưa có điện tỉnh Lâm Đồng thuộc chương trình cấp điện 05 tỉnh Tây Nguyên. Gói thầu số 2 bao gồm 13 lô thầu:
Chi tiết...
Thông báo mời thầu cung cấp xe ô tô
Để cung cấp phương tiện vận chuyển năm 2008, Điện Lực Lâm Đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu sau:
Chi tiết...
Các Thông tin mời thầu đã đưa
  THÔNG BÁO MỜI THẦU (LẦN 2)
  Thông báo mới thầu cung cấp VTTB sửa chữa lớn năm 2008.
  Thông báo mời thầu xây lắp (19/11/2007)
  Gói thầu: Cung cấp xe ô tô.
  Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB.
  Thông báo mời thầu xây lắp (06/03/2007).
  Thông báo mời thầu xây lắp.
  Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL MBA năm 2007.
  Thông báo mời thầu xây lắp.
  Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL năm 2007.
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2.
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2.
 
Đầu trang