Trang chủ Tri ân khách hàng
 

CÁC CHỈ TIÊU DVKH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG NĂM 2018

Stt

Nội dung chỉ tiêu về DVKH

Đơn vị tính

Định mức thực hiện

 1

Chỉ số tiếp cận điện năng, trong đó thời gian giải quyết các thủ tục của Điện lực

ngày làm việc

≤ 07

2

Thời gian phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố

giờ

≤ 02

3

Thời gian thông báo ngừng, giảm cung cấp điện không khẩn cấp đến khi cắt điện

ngày

Trước 05 ngày

4

Thời gian thông báo ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp sau khi cắt điện

giờ

≤ 12

5

Thời gian thay thế thiết bị đóng cắt lưới hạ thế

ngày

≤ 01

6

Thời gian thay thế thiết bị đóng cắt lưới trung thế

ngày

≤ 03

7

Thời gian cấp điện mới cho khách hàng sinh hoạt và ngoài sinh hoạt từ lưới hạ áp khu vực thành phố, thị xã, thị trấn

ngày làm việc

≤ 03

8

Thời gian cấp điện mới cho khách hàng sinh hoạt và ngoài sinh hoạt từ lưới hạ áp khu vực nông thôn

ngày làm việc

≤ 05

9

Thời gian cấp điện mới cho khách hàng từ lưới ạ áp

ngày làm việc

≤ 07

10

Thời gian giải quyết kiến nghị của khách hàng về công tơ đo đếm

ngày làm việc

≤ 03

11

Giải quyết kiến nghị khác của khách hàng

ngày

≤ 05

12

Sắp xếp cuộc hẹn với khách hàng

ngày

≤ 02

13

Cấp điện trở lại

giờ

≤ 02 giờ đối với khu vực thành thị

≤ 08 giờ đối với khu vực nông thôn

14

Hoàn trả tiền điện (nếu có)

ngày

≤ 03

 

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG NĂM 2018

Stt

Nội dung chỉ tiêu về KD & DVKH

Đơn vị tính

Định mức thực hiện

1

Sản lượng điện thương phẩm

Triệu kWh

1.140

2

Giá bán điện bình quân

đ/kWh

1.771,3

3

Tỷ lệ tổn thất điện năng

%

5,44

4

Tỷ lệ tiết kiệm điện

%

≥1.5%

5

Chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện

 

 

5.1

Chỉ số về thời gian mất điện trung bình (SAIDI)

phút

594,0969

5.2

Chỉ số về số lần mất điện trung bình (SAIFI)

lần

3,6750

5.3

Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình (MAIFI)

lần

0,5962

In      Trở về Theo BBT
 
Các Tri ân khách hàng đã đưa
   THÔNG BÁO (11:26 - 09/10/2018)
   Bộ nhận diện Tháng Tri ân khách hàng năm 2017 (16:55 - 20/11/2017)
   Đa dạng hình thức thanh toán tiền điện (14:48 - 17/11/2017)
   TẬN TỤY PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG MÙA MƯA BÃO (15:11 - 16/11/2017)
   CÁC CHỈ TIÊU DVKH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG NĂM 2017 (13:58 - 22/02/2017)
   PC Lâm Đồng: Đổi mới phong cách phục vụ khách hàng (15:31 - 16/11/2016)
   CÁC CHỈ TIÊU DVKH CÔNG BỐ TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG NĂM 2016 (18:50 - 06/11/2016)
   Thư cảm ơn (15:09 - 01/11/2016)

Đầu trang