Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Thủ tục cấp điện
 

Thủ tục cấp điện hạ áp

1. Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt.

2. Giấy đề nghị mua điện ngoài mục đích sinh hoạt.

3. Đăng ký biểu đồ phụ tải.

4. Biên bản thỏa thuận vị trí đo đếm và trách nhiệm.

5. Trình tự cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới hạ áp.

6. Hồ sơ đề nghị mua điện lưới hạ áp.

7. Lưu đồ cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới hạ áp.

 

In      Trở về Theo Phòng Kinh doanh, PC Lâm Đồng
 
Các Thủ tục cấp điện đã đưa
   Thủ tục cấp điện trung áp (09:49 - 12/05/2015)

Đầu trang