Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Thủ tục cấp điện
 

Thủ tục cấp điện

1.Thủ tục cấp điện sinh hoạt :

- Thủ tục cấp điện sinh hoạt .

- Mẫu giấy đăng ký mua điện.

2. Thủ tục cấp điện ngoài sinh hoạt:

- Thủ tục cấp điện ngoài sinh hoạt.

- Mẫu giấy đăng ký mua điện .